VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 obchodní společnosti

Gurmandie s.r.o.,

IČ: 06810179, se sídlem: Jihlava, Pístov 41, PSČ 586 01,

zapsané v obchodním rejstříku  vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 104427,

 vztahující se na objednávání a poskytování služeb organizovaných a nabízených společností prostřednictvím internetových stránek www.gurmandie.cz

 

A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro poskytování služeb prostřednictvím těchto stránek zakoupených. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti smluvních stran.

 
Provozovatelem internetových stránek, internetového obchodu a poskytovatelem služeb je společnost Gurmandie s.r.o., IČ: 06810179, se sídlem: Jihlava, Pístov 41, PSČ 586 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 104427.

 
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Smluvní vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (zák č. 89/2012 Sb., v platném znění) a je-li druhou smluvní stranou spotřebitel také zákonem o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb., v platném znění).

 
Pro účely těchto obchodních podmínek mají následující výrazy tento význam:
„Gurmandií“ se rozumí společnost  Gurmandie s.r.o., IČ: 06810179, se sídlem: Jihlava, Pístov 41, PSČ 586 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 104427, která provozuje webové stránky a vystupuje dále jako poskytovatel služby. 
„Zákazníkem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která se zaregistrovala na webových stránkách, založila si u Gurmandie zákaznický účet a odebírá od Gurmandie služby, případně odebírá služby bez registrace na webových stránkách, není-li registrace vyžadována. Zákazníkem může být spotřebitel či podnikatel.  
„Spotřebitelem“ je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy o poskytnutí služby s Gurmandií nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. 
„Podnikatelem“ se rozumí: 
osoba zapsaná v obchodním rejstříku, 
osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, 
osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, a 
osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.
„Webovými stránkami“ se rozumí internetový portál provozovaný Gurmandií na internetové adrese http://www.gurmandie.cz. 
 „Službou“ se rozumí kurz, akce či jiná jednotlivá služba objednaná zákazníkem, jenž je předmětem smlouvy o poskytnutí služby uzavřené mezi Gurmandií jako poskytovatelem služby a zákazníkem prostřednictvím webových stránek. 
„Vstupenkou na kurz“ se rozumí doklad osvědčující, že se účastník kurzu může zúčastnit kurzu, není-li toto právo prokázáno dle dohody jinak.  
„Poukazem“ se rozumí poukaz zakoupený zákazníkem za účelem úhrady ceny za poskytnutí budoucího kurzu. 
„Účastníkem kurzu“ se rozumí osoba, která se osobně účastní kurzu. Účastníkem kurzu může být osoba odlišná od zákazníka. 
Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavírané smlouvy. Při uzavření smlouvy bude zákazníkovi zasláno e-mailové potvrzení objednávky. Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění obchodních podmínek ve formátu PDF.

 
Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně Gurmandie či zákazníka, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je Gurmandií archivována pouze za účelem jejího úspěšného splnění, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání na webových stránkách a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce zákazníkem. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které zákazník používá.
  

B. PRÁVA A POVINNOSTI PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

 

I.

Smlouva o poskytnutí služby

Předmětem smlouvy o poskytnutí služby je závazek Gurmandie poskytnout zákazníkovi službu a umožnit zákazníkovi či jinému účastníkovi účast na takové službě a závazek zákazníka uhradit Gurmandii cenu za poskytnutí služby.

 
Umístěním nabídky poskytnutí služby na webových stránkách vyzývá Gurmandie zákazníky k podání objednávek za účelem uzavření smlouvy o poskytnutí služeb. Zákazník projevuje svoji vůli uzavřít smlouvu vyplněním a odesláním objednávky prostřednictvím webových stránek. Gurmandie projevuje svoji vůli uzavřít smlouvu potvrzením objednávky zákazníka na e-mailovou adresu zákazníka, kterou zákazník uvedl v objednávce. Smlouva vzniká okamžikem doručení potvrzení objednávky zákazníka ze strany Gurmandie zákazníkovi. Od tohoto okamžiku vznikají mezi zákazníkem a Gurmandií vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. 

 
Smlouva je uzavírána zejména prostřednictvím webových stránek. Ve výjimečných případech, odůvodňují-li to konkrétní okolnosti, může být učinění objednávky a uzavření smlouvy provedeno též jiným způsobem, přičemž i na takové způsoby uzavření smlouvy se užijí tyto obchodní podmínky.

 
Pokud byla smlouva mezi Gurmandií a spotřebitelem uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Spotřebitel nemůže takto od smlouvy na poskytování služeb odstoupit, jestliže se jedná o časově přesně danou službu nebo pokud s plněním služeb bylo se souhlasem spotřebitele započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění.
 

Smlouvu lze uzavřít též osobně v sídle Gurmandie. V takovém případě se nepoužijí ustanovení 4 části B těchto obchodních podmínek. Ostatní ustanovení obchodních podmínek se užijí přiměřeně.

 
Gurmandie je oprávněna odstoupit od smlouvy uzavřené se zákazníkem v případě zjevné chyby v ceně služby (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh služby obvyklá), pokud nebude u dané služby zcela jasně uvedeno, že se jedná o "mimořádnou slevu" nebo "akci" nebo jiné označení obdobného významu. Za zjevnou chybu v ceně služby je považováno zejména mylné uvedení prvních tří číslic namísto čtyř, a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, Gurmandie bude neprodleně kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že zákazník zaplatil již část nebo celou cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

 
Není-li sjednáno jinak, služby jsou poskytovány v sídle Gurmandie na adrese Jihlava, Pístov 41, 58601.
 

II.

Oprávnění k užití služby a platba

Zákazník nebo účastník je povinen se před účastí na kurzu či před poskytnutím jiné služby prokázat oprávněním ke vstupu na kurz či k užití jiné služby (potvrzení uhrazení ceny), pokud je k tomu vyzván Gurmandií či zástupcem Gurmandie.

 
Oprávnění ke vstupu na kurz nebo k užití jiné služby je též možné předložit v elektronické podobě.

 
Základním způsobem provedení platby je bezhotovostní platba převodem na účet Gurmandie. Ve výjimečných případech lze platbu provést hotově dle domluvy s Gurmandií.

 
Všechny ceny jsou konečné, uváděny včetně DPH případně dalších poplatků, které je zákazník povinen za službu zaplatit.

 
Veškeré služby jsou poskytovány s daňovým dokladem. Zákazník není oprávněn vyžadovat poskytnutí služby do úplného zaplacení ceny stanovené Gurmandií.

 
Veškeré změny podmínek a změny cen zveřejněných na webových stránkách jsou vyhrazeny. Nabídka platí do vyprodání kapacity. Cena je platná v době objednání ze strany zákazníka.

 
Cenu za poskytnutí kurzu je možné též uhradit prostřednictvím poukazu. Rozdíl mezi hodnotou uplatněného poukazu a cenou kurzu může být zákazníkem uplatněn jako záloha na další kurz. Rozdíl v hodnotě poukazu a cenou absolvovaného kurzu je nutné uplatnit v době platnosti poukazu. Po skončení platnosti poukazu se rozdíl nezapočítává. Zákazník nemá nárok na vrácení rozdílu v penězích.

 
Zákazník se zavazuje uhradit Gurmandii cenu za poskytnutou službu ve sjednané výši ve lhůtě 7 dnů od potvrzení objednávky zákazníka Gurmandií, nejpozději však ve lhůtě 3 dnů před uskutečněním služby, není-li sjednáno jinak.
 

Není-li kurzovné uhrazeno Gurmandii řádně a včas, nevznikají zákazníkovi jakákoli práva ze smlouvy. V takovém případě je provozovatel oprávněn odmítnout účastníkovi účast na kurzu.
 

 

III.

Práva a povinnosti smluvních stran

Kurzu je oprávněn se účastnit zákazník nebo jím označený účastník. Kde se v tomto článku hovoří o účastníkovi, má se tím na mysli též zákazník účastnící se osobně kurzu. Osoba ve věku 16 let a mladší může být účastníkem kurzu pouze v doprovodu plnoletého účastníka téhož kurzu nebo na základě písemného souhlasu zákonného zástupce. 
Účastníci kurzu mají právo na vstup do všech prostor provozovny Gurmandie určených ke konání kurzu.

 
V průběhu konání kurzu nejsou účastníci kurzu oprávněni vzdalovat se z prostor určených ke konání kurzu bez vědomí lektora Gurmandie nebo jeho zástupce.

 

 
Účastníci kurzu jsou povinni po celou dobu konání kurzu dodržovat pokyny lektora Gurmandie, nebo  jeho zástupce.

 
Lektor Gurmandie nebo jeho zástupce je povinen na počátku kurzu stručně poučit účastníky kurzu o základních pravidlech bezpečnosti práce s přístroji a nástroji používanými v průběhu konání kurzu. Účastníci kurzu jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví v souladu s platnými právními předpisy. Při manipulaci s přístroji a nástroji jsou účastníci kurzu povinni dbát zvláště na bezpečnost a ochranu zdraví nejen své ale i ostatních účastníků kurzu.

 
Gurmandie, lektor Gurmandie nebo jeho zástupce jsou oprávněni vyloučit z účasti na konání kurzu, ty účastníky kurzu, kteří opakovaně či hrubě porušují pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví, pokyny lektora Gurmandie, dobré mravy či omezují ostatní účastníky kurzu, v jejich účasti na kurzu. V takovém případě nemá zákazník nárok na vrácení či slevu z ceny za poskytnutí kurzu.

 
Účastníci kurzu jsou povinni na počátku kurzu informovat lektora Gurmandie o potravinových alergiích, případně dalších onemocnění, kterými trpí a které je třeba zohlednit v průběhu kurzu.

 
Zákazník se zavazuje nejpozději ve lhůtě 24 hodin před započetím kurzu označit  účastníky kurzu (jménem, příjmením, bydlištěm, kontaktním telefonem, kontaktní e-mailovou adresou), kteří se zúčastní kurzu v souladu s těmito obchodními podmínkami.

 
Zákazník se zavazuje zajistit respektování práv a povinností vyplývajících z těchto obchodních podmínek též účastníky kurzu, kteří se zúčastní kurzu, na základě jím uzavřené smlouvy o poskytnutí kurzu v souladu s těmito obchodními podmínkami.

 

 
IV.

Zrušení a změna kurzu

Gurmandie si vyhrazuje právo zrušit konání kurzu, a to v těchto případech:

nejpozději 3 dny před konáním kurzu není-li kurz obsazen minimálním počtem účastníků, tj. minimálně 7 osobami;
lektor Gurmandie nebude schopen z důvodu pracovní neschopnosti či jiné závažné překážky v práci zajistit vedení kurzu;
v provedení kurzu bude bránit jiná závažná, těžko překonatelná překážka (např. havárie v provozovně Gurmandie, nedostatek speciálních surovin k provedení kurzu atd.).

 
V případě, že Gurmandie zruší konání kurzu, zavazuje se tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit zákazníkovi, a to způsobem, kterým byla potvrzena objednávka a současně telefonicky či elektronickou poštou tak, aby byl zákazník a/nebo účastník co nejdříve informován.

 
V případě zrušení konání kurzu je Gurmandie povinna nabídnout zákazníkovi účast na kurzu v náhradním termínu. V případě, že zákazník účast na konání kurzu v náhradním termínu nepotvrdí ve lhůtě 2 pracovních dnů od doručení nabídky Gurmandie, a to způsobem kterým byla doručen nabídka ze strany Gurmandie, má se za to, že účast na v náhradním termínu odmítá. V případě, že zákazník účast na konání kurzu, odmítl, či v případě, že konání kurzu v náhradním termínu není možné, zavazuje se Gurmandie ve lhůtě 10 pracovních dnů od zrušení kurzu vrátit zákazníkovi uhrazenou cenu za poskytnutí kurzu.

 
Gurmandie si vyhrazuje právo změny lektora a změny méně než 50 % obsahu kurzu bez předchozího upozornění. K takovému rozhodnutí musí vést závažné, těžko překonatelné důvody (např. lektor Gurmandie nebude schopen z důvodu pracovní neschopnosti či jiné závažné překážky v práci zajistit vedení kurzu, nedostatek speciálních surovin apod.).
 

Změny kurzu dle tohoto článku obchodních podmínek nejsou důvodem pro uplatnění reklamace.

 
V.

Storno podmínky

V případě, že zákazník či další účastníci kurzu nemohou absolvovat kurz, zavazuje se toto zákazník neprodleně oznámit Gurmandii.

 
Zákazník není oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytnutí kurzu v souladu s § 1837 písm. j) občanského zákoníku. V případě ukončení smlouvy o poskytnutí kurzu dohodou je Gurmandie povinna zákazníkovi vrátit cenu za poskytnutí kurzu do 30 dnů  ode dne odstoupení od smlouvy, a to převodem na bankovní účet zákazníka, jehož číslo zákazník uvede, či jiným dohodnutým způsobem, není-li dohodou stanoveno jinak. Z této částky je Gurmandie oprávněna, není-li dohodou stanoveno jinak, odečíst storno poplatky v této výši:
zákazník odstoupí od smlouvy 25 a více pracovních dnů před konáním kurzu – 10 % z ceny kurzu (akce, služby); 
zákazník odstoupí od smlouvy v rozmezí 24 až 5 pracovních dnů před konáním kurzu – 50 % z ceny kurzu, (akce, služby); 
zákazník odstoupí od smlouvy méně než 5 pracovních dnů před konáním kurzu nebo v den konání kurzu – 100 % z ceny kurzu (akce, služby).  
Dohodu o ukončení smlouvy o poskytnutí služby v souladu s těmito obchodními podmínkami je oprávněn uzavřít s Gurmandií zákazník. Toto právo nenáleží účastníkovi.

 
V případě, že se účastník na kurz nedostaví, nemá nárok na vrácení peněz ani na výměnu neabsolvovaného kurzu za jiný.

 
V případě, že byl kurz hrazen prostřednictvím poukazu, užije se odst. 7 části C těchto obchodních podmínek.

 

 
VI.

Odpovědnost za škodu

Účastníci kurzu jsou povinni před započetím kurzu požádat lektora Gurmandie o uložení vnesených cenných věcí do provozovny Gurmandie, na zvláštním místě určeném k ukládání takto cenných věcí. V případě nesplnění této povinnosti, neodpovídá Gurmandie za škodu způsobenou na vnesených věcech. Ustanovení § 2945 občanského zákoníku tím není dotčeno.

 
Zákazník odpovídá za škodu způsobenou Gurmandii účastníky kurzu, jakož i za škodu způsobenou jiným účastníkům kurzu.
 

 

C. POUKAZY

 

Na uzavření smlouvy o koupi poukazu, dodání poukazu a platbě za poukaz se přiměřeně užijí články části B těchto obchodních podmínek. Dodání poukazu je možné poštou nebo též v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu.

 
Držitel poukazu je povinen hodnotu poukazu vyčerpat uhrazením ceny za poskytnutí kurzu. Držitel poukazu nemá nárok na výměnu poukazu za peníze.

 
Držitel poukazu je povinen využít poukaz v době platnosti poukazu. Po skončení platnosti poukazu nemá držitel tohoto poukazu ani zákazník nárok na vrácení peněz ani na čerpání jakékoliv služby Gurmandie.

 
V případě, že to provozní situace Gurmandie umožňuje, může prodloužit platnost poukazu, maximálně však jednou a maximálně o jeden měsíc, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Za prodloužení poukazu je účtována jednorázová platba ve výši 1.000,- Kč. Veškerá odhlášení a žádosti o změnu musí být zákazníkem oznámeny Gurmandii písemně či elektronickou poštou, jinak na ně nebude brán zřetel.

 
Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy týkající se poukazu za podmínek dle čl. I. části B těchto obchodních podmínek. Toto právo zaniká, byl-li poukaz v zákonné lhůtě pro odstoupení dle čl. I. části B těchto obchodních podmínek uplatněn na úhradu ceny za poskytnutí kurzu.

 
V případě, že dojde ke zrušení kupní smlouvy, na základě které došlo k úhradě kupní ceny prostřednictvím poukazu či ke zrušení smlouvy o poskytnutí kurzu, jehož cena byla hrazena prostřednictvím poukazu, dohodou ve smyslu čl. V. odst. 2 části B obchodních podmínek bude zákazníkovi vrácen poukaz v hodnotě, ve které bylo z poukazu na takovou cenu hrazeno, snížený o storno poplatky dle části B.  čl. V. odst. 2 obchodních podmínek . V případě že bylo hrazeno z poukazu a zároveň penězi, uplatňuje Gurmandie svůj nárok na storno poplatky dle části B.  čl. V. odst. 2 obchodních podmínek nejprve na část kupní ceny uhrazené penězi a teprve následně na hodnotu poukazu. Vrácený poukaz v aktuální hodnotě je možné opětovně použít od dne zrušení smlouvy, o čemž bude zákazník ze strany Gurmandie informován prostřednictvím e-mailové zprávy. Doba platnosti poukazu není v důsledku jeho vrácení dotčena, tj. poukaz je možné použít nejpozději do uplynutí termínu v poukazu původně uvedeném.  Poukaz, resp. peníze v souladu s tímto ustanovením se vrací zákazníkovi.

 

 
D. REKLAMACE

 

I.

Reklamace služby

Pro případ, že služba neprobíhala dle smlouvy o poskytnutí služby a těchto obchodních podmínek, je zákazník oprávněn vady služby reklamovat.

 
Pokud Gurmandie reklamaci zákazníka uzná za odůvodněnou, zajistí na vlastní náklady nápravu. Nápravu je Gurmandie oprávněna zajistit zejména poskytnutím slevy z ceny za poskytnutí služby či vrácením ceny za poskytnutí služby či bezplatným umožněním účasti na jiné službě.
 

II.

Další ustanovení

O reklamaci Gurmandie rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Gurmandie se spotřebitelem písemně nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva jako při podstatném porušení smlouvy. Gurmandie vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále Gurmandie vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení nápravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace Gurmandie spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

 
Spotřebitel může reklamaci uplatnit na adrese sídla Gurmandie.

 

 
Spotřebitel má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. V případě  zjevně neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani Gurmandie nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou zjevně bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se ze strany spotřebitele jednalo o zneužití práv).
 

 

 

 

 

E. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

I.

Ochrana osobních údajů

Gurmandie se jakožto správce osobních údajů, které zpracovává v souvislosti s poskytováním služeb, pořádáním kurzů, prodejem dárkových poukazů, provozem webových stránek a e-shopu a v souvislostí s případnou další podnikatelskou činností, zavazuje, že bude tyto osobní údaje uchovávat a zpracovávat v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, především v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 98/46/ES (dále jen jako „GDPR“) a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
Informace související se zpracováním osobních údajů jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů v Gurmandii, které jsou k dispozici v sídle Gurmandie. 

 
Zákazník či příjemce služby souhlasí s pořízením obrazových a zvukových záznamů v průběhu
kurzu. Tyto záznamy je Gurmandie oprávněna dále použít ke své prezentaci zejména na

webových stránkách či v jiných obchodních materiálech. Zákazníkovi v souvislosti s tím

nevzniká žádný nárok na odměnu.

 

Veškeré texty, ilustrace a fotografie obsažené v materiálech a na internetových stránkách
podléhají autorským právům a nesmí být kopírovány nebo používány dále bez výslovného

písemného souhlasu provozovatele. Fotografie použité v informačních a marketingových

materiálech jsou pouze informační a mohou se ve skutečnosti lišit.

 

Zákazník či příjemce služby je povinen neprodleně oznámit provozovateli jakékoliv změny svých
identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů, které by mohly mít vliv na poskytnutí služby

 

II.

Platnost a účinnost

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.9.2018. Tyto obchodní podmínky jsou k dispozici v sídle Gurmandie nebo jako dokument na webových stránkách.

 

 

 

Obchodní partneři